Programma

Het fysieke en digitale programma wordt op dit moment ingericht. Houd deze pagina met regelmaat in de gaten voor de laatste updates.

Tip hier de redactie

Zijsessies

Vanaf 11:15

Ketenzorg Cure & Care | Showcases en showstoppers!

Jolanda Buwalda (Omring) & Maurice vd Bosch (OLVG)

Ketenzorg tussen cure en care begint met samenwerking tussen mensen en het vernieuwen van processen. Technologie speelt hierbij een belangrijke faciliterende rol. De zorginstelling van de toekomst heeft geen muren blijkt uit showcases zoals de Virtual Ward. Toch zijn er ook nog showstoppers. 

Zaal: Theaterzaal & Digitaal #ICTH21

Vanaf 11:15

Digitaliserings strategie “Need to Have”

Michel van Schaik (Rabobank) & Mark van Kampen (Rabobank)

Van een Ego- naar een Eco-systeem;  Zorgaanbieders die geen digitale strategie hebben worden irrelevant;  Wat zien we – mede door de COVID19 crisis - gebeuren in andere sectoren? Wat zijn de lessons learned? En hoe kan de zorg daar haar voordeel mee doen?

Zaal: Afas Salon & Digitaal #ICTH21

Vanaf 11:15

Next step in IBD

Frederieke de Bruijne | Evelyne Verweij | Mark Schellings

Zijn we in staat om door middel van artificiële intelligentie niet alleen waardegedreven maar ook meer gepersonaliseerde zorg te leveren, thuis en in het ziekenhuis? En wat betekent dit voor de patiënt met een chronische darmziekte zoals ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa? En wat is dan het plan van aanpak? Wij nemen u mee.

Zaal: Bacharach salon & Online #ICTH21

Vanaf 11:15

Vliegwiel digitale transformatie

Dianda Veldman & Betinne Pluut | Patiëntenfederatie Nederland

Het Vliegwiel voor digitale transformatie is een onconventionele manier om tot opschaling van digitale innovaties te komen! Hoe dit werkt? Dat delen we met u tijdens deze sessie. Bent u er ook bij!

Zaal: Le Cirque & Digitaal #ICTH21

Vanaf 11:15

Empowering Cancer Survivors (Engelstalig)

Dr Colin Brown MD | University Hospitals of Morecambe Bay NHS Foundation Trust

What happens with the cancer survivors after finishing their in-hospital treatment? How can they manage their condition with confidence and stay in touch with their care teams when they really need them? How can the integrated approach between primary and secondary care help minimise uneccessary outpatient appointments and support more sustainable systems? Find out how several NHS Trusts in NW England tackle these challenges by establishing regional remote electronic systems, for safer and coordinated care of cancer survivor patients.

Zaal: Repetitieruimte & Online #ICTH21

Vanaf 11:50

Eenvoudig én veilig data uitwisselen

Cefas Dam | KPN

Zorginstellingen willen eenvoudig en veilig zorgdata uitwisselen waarbij ze de regie houden over hun data. De benodigde ICT-infrastructuur en projecten kosten veel geld. Daarvoor heb je een health exchange nodig, een platform, dat  instellingen een goedkoper, overkoepelend alternatief biedt voor het uitwisselen van informatie op veilige en gestandaardiseerde wijze. Hoe je dit doet, dat vertel ik tijdens deze sessie.

Zaal: Theaterzaal & Online #ICTH21

Vanaf 11:50

Behoefte digitale zorg onderschat?

Arjan Karens, Philips & Marten Schalk, IJsselland

Uit het jaarlijkse Philips Future Health Index rapport blijkt dat zorgbestuurders op dit moment veel prioriteit geven aan virtuele zorg en zorg op afstand. 71% van de bestuurders geeft aan dat de verschuiving voor hen prioriteit is, over drie jaar is dat slechts 7%. Dit roep de vraag op lopen we voorop in Nederland of onderschatten we de verschuiving(en) die nodig zijn? Het IJsselland ziekenhuis deelt haar ervaringen met virtuele zorg met technologie en oplossing van Philips. Aan alle deelnemers stellen we de vraag wat hebben jullie nodig om een verschuiving te realiseren naar virtuele zorg en zorg op afstand.

Zaal: Afas salon & Online #ICTH21

Vanaf 11:50

Fieldlab: verpleeghuis van de toekomst

Vivian Broex | Zorgspectrum

Fieldlab voor het inzette van technologie ter ondersteuning van de zorg voor mensen in het verpleeghuis én mensen thuis. Ouderen organisaties in de regio Utrecht slaan de handen ineen om een toekomstbestendig en samenhangend ondersteuning te realiseren voor de ouderen en kwetsbaren in Utrecht. Eén van de thema's waar ZorgSpectrum en Vecht & Ijssel zich samen met andere organisaties voor inzetten is de ondersteuning van zorgtechnologie. Immers, we hebben een collectieve opgave op het gebied van de arbeidsmarkt (minder mensen), het behoud en het vergroten van het werkplezier het behoud van klanttevredenheid (veiligheid en kwaliteit van leven) en de overtuiging dat we meer kunnen bereiken door goede samenwerking in netwerken. Wij geloven dat slimme digitale oplossingen ons kunnen ondersteunen in deze opgave. Het primaire proces en de relatie tussen professional en cliënt staan in het fieldlab 'verpleeghuis van de toekomst'centraal. Wij zijn gericht op DENKEN én DOEN! Het gaat niet alleen om 'wat' er moet gebeuren, maar bovenal 'hoe'! Dat is de essentie van de verander-opgave, waarover we graag met jullie in gesprek gaan!

Zaal: Bacharach salon & Digitaal #ICTH21

Vanaf 11:50

Zorg op afstand, 'kwetsbare groepen'

Timo Dijkman, 's Heerenloo & Rudi de Goede, CLEO SmartCare

De medische zorg voor kwetsbare groepen (ouderen, mensen met een beperking) wordt in toenemende mate een uitdagende puzzel. Hoe organiseren we deze toekomstvast? Hoe kan digitale zorg daarbij ondersteunen? Ik laat het u zien tijdens deze sessie!

Zaal: Le Cirque & Online #ICTH21

Vanaf 11:50

Gegevensuitwisseling redt mensenlevens

Jeroen Geelhoed | BeBright

Digitale gegevensuitwisseling redt mensenlevens en is altijd een opdracht aan bestuurders, beleidsmakers, zorgverleners en ICT’ers. Het is vaak al een hele opgave om digitale uitwisseling binnen de eigen organisatie te realiseren, laat staan tussen twee zorginstellingen met verschillende culturen en achtergronden! In deze workshop worden tips gegeven afkomstig uit de praktijk op basis van ongeveer 20 initiatieven om digitale gegevensuitwisseling te realiseren. Wat werkt wel en wat werkt niet? Wat kunnen we leren van deze praktijkervaringen? We gaan in deze sessie niet in op de techniek van gegevensuitwisseling, maar wel op wat er in de organisatie van zorginstellingen moet gebeuren om gegevensuitwisseling te bevorderen. Deelnemers worden uitgenodigd om ook hun eigen ervaringen te delen zodat we met elkaar scherper krijgen waar we op moeten letten als we digitale gegevensuitwisseling willen realiseren.

Zaal: Repetitieruimte & Online #ICTH21

Vanaf 12:25

Delen patiëntgegevens, topprioriteit

Gilbert Bod en Corné Mulders | UMC Utrecht & OpenLine

Uitwisseling van patiëntgegevens is topprioriteit om de juiste zorg op de juiste plek mogelijk te maken. Daarnaast zorgt een juiste uitwisseling van gegevens in bijvoorbeeld een regionale samenwerking, voor minder administratieve last en reduceert het de kans op fouten. Het UMCU, Zilveren Kruis en vijf andere ziekenhuizen in de regio hebben de handen ineen geslagen in het programma Data Delen Midden Nederland. Een ambitieus programma om te komen tot een ICT-infrastructuur om de transmurale workflows tussen ziekenhuizen geautomatiseerd te faciliteren.

Zaal: Theaterzaal & Digitaal #ICTH21

Vanaf 12:25

Joint decision support

Angelique Weel-Koenders | Maaststad Ziekenhuis

Door hergebruik van klinische data, patiënt gerapporteerde uitkomsten (PRO) en integrale (1e en 2e lijns) data over kosten van zorgprocessen, zijn we in staat om niet alleen waardegedreven maar ook steeds meer gepersonaliseerde zorg te leveren en daarop continue te verbeteren. We delen kennis willen graag laten zien dat een werkend ’waardegedreven gepersonaliseerd integraal ziektemodel kan!

Zaal: Afas salon & Online #ICTH21

Vanaf 12:25

De toekomst van de huisartsenzorg

Jasper Schellingerhout | Huisarts

Op dit moment zijn er al meerdere regio’s in Nederland met een tekort aan huisartsen en volgens ramingen van het NIVEL zal dit tekort de komende jaren voor steeds meer regio’s gaan gelden. Het gevolg is dat grote groepen mensen geen adequate huisartsenzorg krijgen en zich alleen bij acute problemen kunnen wenden tot een huisarts in hun omgeving. Uit diezelfde cijfers van het NIVEL blijkt echter ook dat er (voorlopig) niet een tekort is aan huisartsen, maar dat ze ongelijk verdeeld zijn over de regio’s. Het voornaamste kenmerk van digitale zorg, plaatsonafhankelijkheid, zou hierbij wel eens van pas kunnen komen. Want stel nou dat een huisarts in Amsterdam zorg zou kunnen leveren in Zeeland?

Zaal: Bacharach Salon & Online #ICTH21

Vanaf 12:25

Onderzoeksrapport: blik op de toekomst.

Karin Bleeker | VWS

"Significant en Vilans deden in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek naar practice-based bewezen Tijdsbesparende technologieën in de ouderenzorg. Deel onze verbazing over de geringe inzet van slimme zorgoplossingen. Maar ook ons enthousiasme over de meerwaarde van weer andere technologie voor zowel zorgverleners als cliënten en naasten. Hoe kunnen we, gegeven de vergrijzing en personeelsgebrek, de inzet van 'slimme zorgoplossingen' verhogen? Op dat punt vragen we uw inbreng in de vorm van ervaringen dan wel ideeën."

Zaal: Le Cirque & Online #ICTH21

Vanaf 12:25

Van 'ziekte' naar gezondheid in de GGZ

Jolande Tijhuis | VIGO

Vincent van Gogh (onderdeel van VIGO) heeft in de afgelopen jaren de GGZ ‘Gewoon Anders’ op de kaart gezet, door met verzekeraars en stakeholders een nieuwe weg in te slaan. Deze nieuwe weg is gebaseerd op innovatie en digitalisering. Op basis hiervan heeft de organisatie een platform ecosysteem ontwikkeld dat antwoord geeft op de groeiende vraag naar curatieve GGZ. Dit moderne digitale business model heeft een ambitieuze maatschappelijke doelstelling. Het gaat uit van regie bij de burger zelf en het vergroten van de mentale weerbaarheid. Tijdens deze interactieve sessie gaat Jolande Tijhuis, bestuursvoorzitter VIGO, in op de verschillende rollen van de partners in het ecosysteem en wat het de zorg in het algemeen, en de GGZ in bijzonder, oplevert.

Zaal: Repetitieruimte & Online #ICTH21

Vanaf 12:55

PAUZE

Speeddaten | Acties | Meet & Greet

We gaan naar de Lobby. Neem een hapje en een drankje. Ga speeddaten met overheid, leveranciers en collega zorgprofessionals. En ontdek de acties en voordelen van alle zinnige oplossingen die op het inspiratie markt worden aangeboden.

Zaal: Lobby & Online #ICTH21

vanaf 13:40

Verpleeghuizen v/d toekomst

Iskos Mouradin | Jurylid | CZ

Innoveren in een verpleeghuis in coronatijd: 10 verpleeghuizen gingen deze uitdaging aan in de challenge 'verpleeghuizen van de toekomst'. Ruim een jaar lang kregen zij ondersteuning en coaching bij het implementeren of opschalen van hun innovaties. Vier, als winnaar genomineerde, verpleeghuizen vertellen welke lessen zij hierbij hebben geleerd.

Zaal: Theaterzaal & Online #ICTH21

Vanaf 13:40

Leren van andere sectoren

Joris Arts

Zoals bij u bekend hebben sectoren buiten de zorg al een stevige digitalisatieslag gemaakt om hun klant beter te bedienen, efficiënter te werken, kosten te drukken en het werk voor personeel leuker en eenvoudiger te maken. Wat kan de zorg leren van bedrijven als EasyJet, PostNL, IKEA, HEMA, De Efteling, Bol.com en nog vele anderen? Tijdens deze lezing bespreekt Joris inspirerende voorbeelden die u helpen om in uw eigen zorgorganisatie te innoveren.

Zaal: Afas salon & Online #ICTH21

Vanaf 13:40

Datagedreven zorg succesvol implementeren

Marike Hettinga | Lector Zog ICT-innovaties | Windesheim

Laat je inspireren over de kansen van praktijkgericht onderzoek om datagedreven zorg succesvoller te implementeren. In deze sessie laten we aan de hand van enkele cases zien wat praktijkgericht onderzoek kan betekenen. Denk daarbij aan competenties van zorgprofessionals, de rol van de burger, technologische aspecten, herinrichting van zorgprocessen en interprofessionele zorgnetwerken. We nodigen je uit om mee te denken en praktijkervaringen te delen.

Zaal: Bacharach salon #ICTH21

Vanaf 13:40

Het netwerkgeheim van klein beginnen

Paul Koning

Start je netwerk in 10 stappen en het geheim van klein beginnen. In deze sessie creëren we in 10 super praktische sappen hoe je een kennisnetwerk kunt opzetten en de kansen op een levendig, waardevol netwerk kan vergroten.

Zaal: Le Cirque #ICTH21

Vanaf 13:40

NEN | EGIZ-normen en certificering

Shirin Golyardi, William Goossen, Bas van Bergen, Jaap Dik

Het ministerie van VWS heeft NEN de opdracht gegeven om, samen met het zorgveld, een set van NEN-normen en certificatieschema’s te ontwikkelen. De normen zullen het zorgveld ondersteunen bij de elektronische gegevensuitwisseling binnen de zorg. Door elektronisch gegevens met elkaar uit te wisselen, gaat de informatie, die nodig is voor de behandeling van cliënten, sneller en is de informatie accuraat. De ontwikkeling van de normen en certificatieschema’s vindt plaats in het kader van het wetsvoorstel (WEGIZ) dat recentelijk is aangeboden aan de Tweede Kamer en waarschijnlijk voor de zomerreces wordt behandeld. In deze sessie licht NEN het project toe.

Zaal: Repetitieruimte & Online #ICTH21

Vanaf 14:15

Sleutels voor succesvolle zorgvernieuwing

Sjoerd Emonts | BeBright

Nieuwe technologieën en toepassingen bieden volop kansen om de zorg te verbeteren. Maar hoe kan technologie bijdragen aan de benodigde transformatie van de zorg? Sjoerd Emonts ondersteunt organisaties in de gezondheidszorg bij het maken van keuzes en het ontwikkelen van hun digitale strategie en innovatieagenda. Als auteur van de jaarlijkse publicatie Zorg Enablers brengt hij al enkele jaren de meest relevante technologische ontwikkelingen voor de zorg in kaart. Aan de hand van concrete tips en leerlessen, zoomen we in op het versterken van het innovatievermogen van je zorgorganisatie.

Zaal: Theaterzaal & Digitaal #ICTH21

Vanaf 14:15

AVG - Mythes en misverstanden!

Theo Hooghiemstra | Founder H&P | Board Member MedMij

Er doen veel mythes en misverstanden de ronde over de AVG en andere wetgeving die belangwekkende zorginnovaties onnodig frustreren. Mr. dr Theo Hooghiemstra geeft een overzicht van mythes en misverstanden. Enkele deelnemers krijgen de gelegenheid te vragen om hun casus voor te leggen aan Hooghiemstra.

Zaal: Afas salon & Digitaal #ICTH21

Vanaf 14:15

Het nieuwe gezondheidsecosysteem

Nicole Lentink | Deloitte Nederland

Nicole is een director en Life Science Healthcare lead in de Monitor Deloitte Strategy & Business Design praktijk met 15 jaar ervaring in de farmaceutische industrie en het Nederlandse zorglandschap. Ze richt zich op strategische vraagstukken rondom regionale zorg ecosystemen, Value-Based Healthcare en de toekomst van de zorg met Life Sciences bedrijven en overheidspartijen. Daarnaast richt ze zich op regionale strategie vraagstukken en verbetertrajecten bij ziekenhuizen.

Zaal: Bacharach salon #ICTH21

Vanaf 14:15

Zorg dichterbij, denken én doen

Janneke Brink | Tergooi

Het Tergooi ziekenhuis deelt al haar activiteiten op het gebied van digitale zorg waarmee ook u uw voordeel kunt doen!

Zaal: Le Cirque & Digitaal #ICTH21

Vanaf 14:15

Ecosysteem voor gezondheidsmanagement i.p.v. ziekte

Sabine Pinedo | Internist Vital 10

Gedragsverandering en gezondheidsmanagement hebben meer aandacht nodig dan de meeste huisartsen en specialisten kunnen realiseren. Maar wat als we preventie en gezondheidsmanagement, met monitoring van beïnvloedbare factoren thuis (met meetapparatuur en point of care) testen en aanvullend op de zorg organiseren? En vanuit de zorg op een eenvoudige manier naar een (kosten)effectieve publiek-private aanpak verwezen kan worden middels een “very brief advice” om de zorg te ontlasten en preventie echt gestructureerd en toekomstbestendig vorm te geven? In deze sessie leg ik het u haarfijn uit.

Zaal: Repetitieruimte & Online #ICTH21

Vanaf 14:50

Digitaliseren OK! Hoe financieren?

Michel van Schaik & Mark van Kampen | Rabobank

Hoe kijken wij als bank aan tegen zorginstellingen en hun digitaliseringsagenda/strategie. Hoe uit zich dat in de kredietbeoordeling? Welke vergelijkingen (lessons learned) kunnen we trekken met andere sectoren waar we voor dezelfde vraagstukken staan (bv. non-food retail) En welke rol kunnen wij als bank spelen als het gaat om het ondersteunen van een (digitalisering) investeringsagenda (met visie/ kennis, netwerk en financieringsoplossingen (bancair en evt. ook risicodragend)?

Zaal: Theaterzaal & Digitaal #ICTH21

Vanaf 14:50

E-health implementatie: De succesfactoren én valkuilen!

Maarten Lahr | Tom van de Belt | Miranda Snoeren | Esther Metting

Doe kennis en inspiratie op via het expert panel van het Citrienprogramma e-health! Het programma is gericht op de implementatie en opschaling van bewezen e-health toepassingen. De UMC’s nemen succesvolle e-health toepassingen van elkaar, of van externe partners, over. En werken nauw samen met instellingen en partners. Gaandeweg hebben de betrokkenen een schat aan ervaring opgedaan, die zij graag breed met u willen delen zodat ook u uw voordeel er mee kunt doen! Het expert panel in deze interactieve sessie bestaat uit afgevaardigden uit de stuurgroep, de groep projectleiders en een regionaal partner ziekenhuis.

Zaal: Afas Salon #ICTH21

Vanaf 14:50

MedMij: de holistische aanpak

Renske Trul, implementatiemanager bij MedMij

Wat betekent het implementeren van MedMij voor jou als zorgverlener of als leverancier? Tijdens deze webinar neemt Renske Trul je mee in een holistische aanpak én wat de plannen zijn om dit te vertalen naar een nieuwe toolkit zodat iedereen zelf aan de slag kan. Daarbij is ze ook heel benieuwd naar jouw behoeftes. Wat mag er in deze toolkit niet ontbreken? Doe en denk mee!

Zaal: Bacharach salon & Online #ICTH21

Vanaf 14:50

Zorgaanbieders, wapen je tegen ransomware!

Edwin van den Heuvel | OpenLine

Ransomware was het afgelopen jaar meer dan ooit een lucratieve business voor cybercriminelen. Er waren tot 50% meer cyberaanvallen op zorgorganisaties. Terwijl het ene bedrijf misschien onterecht dacht goed beschermd te zijn, wist het andere niet waar te beginnen. Hackers maken hierdoor niet alleen veel slachtoffers, ze slagen er ook in om steeds meer bedrijven aan te zetten tot het betalen van losgelden.  Tijdens deze sessie leggen we uit dat security niet moeilijk hoeft te zijn en hoe u binnen uw organisatie kan zorgen voor een goede IT en cyberhygiëne.

Zaal: Le Cirque #ICTH21

Vanaf 14:50

Cybersecurity sleutel betrouwbare zorg(innovatie)

Paul Samwel (ZV-ISAC), Wim Hafkamp (Z-Cert) en Erwin Kemink (Zorg-ISAC)

De zorgsector wordt in toenemende mate geraakt door cybercrime incidenten. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen via Z-Cert, Zorg-ISAC en ZV-ISAC elkaar op de hoogte houden over relevante cyber-dreigingen en -oplossingen. In deze sessie hoor je welk gremium voor jouw achterban staat opgesteld, wat het voor jouw organisatie kan betekenen en hoe je hierbij kan aansluiten.

Zaal: Repetitieruimte & Digitaal #ICTH21

Vanaf 15:20

Pauze

Aanbiedingen & Oplossingen

Ontdek samen met de razende reporter de mooie aanbiedingen en oplossingen van de standhouders op het inspiratie markt. En laat u verrassen met wat zij NU AL voor u kunnen betekenen. Ga live netwerken, kijk bij wat uw buren doen en in gesprek met iedereen die op het congres aanwezig is. Dit en nog veel meer. Er is voor ieder wat wils.

Zaal: Lobby & Online #ICTH21

Vanaf 15:40

Uit het leven gegrepen

Laurens Faessen | OpenLine

Naarmate meer plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt wordt, neemt de behoefte aan samenwerkingshulpmiddelen toe. Met “Uit het leven gegrepen” geeft Laurens Faessen een aantal praktijkvoorbeelden van problemen die spelen aan de hand van een patiënten-reis, die we kunnen oplossen door ICT en zorg samen te laten werken.

Zaal: Theaterzaal & Online #ICTH21

Vanaf 15:55

Prijsuitreiking & Afsluiting

Erik Gerritsen, Lea Bouwmeester & Jolanda Keijsers

In deze laatste sessie van de dag geeft het ministerie van VWS een kijk op de volgende stap in de versnelling van innovatie naar transformatie. Aansluitend volgt de Verpleeghuischallenge én de prijsuitreiking. Erik Gerritsen sluit deze volle dag af met een laatste zet vooruit!

Zaal: Theaterzaal & Digitaal #ICTH21

Vanaf 17:00

Meet & Greet | Borrel

Alle bezoekers & Partners

Last but not least proosten we samen, als de versoepelingen het toelaten ook fysiek, op de transformatie van de zorg die door u mogelijk wordt gemaakt! En proosten we ook op uw gezondheid en die van uw naasten. De afsluiting is het ideale moment om volop te netwerken en samenwerkingen ontsluiten. SAVE THE DATE! De volgende grote ICT&health Manifestatie vindt fysiek plaats op 31 Janauri 2022.

Zaal: Lobby en Online #ICTH21

Wil je ook deelnemen?

Aanmelden

Deel dit evenement

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen