Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

NEN norm voor gegevensuitwisseling in de zorg herzien

NEN heeft een herziene norm voor ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – Elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie’ gepubliceerd. De nieuwe norm, NEN 7503:2022, vervangt de oude versie die elf jaar geleden opgesteld en gepubliceerd werd, NEN 7503:2011. De norm levert een bijdrage aan de implementatie van richtlijnen en standaarden voor medicatieoverdracht en aan de uitvoering van wettelijke verplichtingen.

Tags

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De vorige NEN 7503 norm, ‘Medische informatica – Berichtenverkeer – Elektronische uitwisseling van recept- en verstrekkingsberichten’ dateerde uit 2011 en was, zeker gezien de voortschrijdende digitalisering binnen de zorg, dringend aan een herziening toe. Steeds meer ziekenhuizen, huisartsen en andere gezondheidsinstellingen stappen over, of zijn van plan over te stappen, op het elektronisch uitwisselen van recepten.

Voor het herzieningsproces zijn tussen december 2017 en februari van dit jaar elf werkgroepvergaderingen en vijf werksessies geweest. Tijdens deze sessies zijn ook de de commentaren uit de openbare commentaarperiode, die van 1 april tot 1 juli 2021 liep, besproken en verwerkt. Tijdens dat proces zijn ook diverse belanghebbenden die commentaar hebben aangeleverd op de openbare consultatie uitgenodigd om deel te nemen aan de werksessies.

Herziene NEN norm gegevensuitwisseling

De herziene NEN 7503 norm beschrijft de eisen voor de elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners, en de gecertificeerde informatiesystemen die zij verplicht moeten gebruiken. De nieuwe norm sluit meteen ook aan op het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg en op de informatiestandaard Medicatieproces 9.

De nieuwe NEN norm heeft betrekking op de digitale en elektronische uitwisseling van berichten voor het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen. Daarbij gaat het zowel om recepten – van voorschrijver naar verstrekker – als verstrekkingen (van verstrekker naar andere zorgverleners).

Belangrijkste wijzigingen

Binnen de norm zijn de eisen opgesteld en beschreven waaraan elektronische berichtuitwisseling tussen voorschrijvers en verstrekkers moet voldoen. De norm is van toepassing op zowel intra- als extramurale zorg. Ten opzichte van de oude norm uit 2011, zijn in de NEN 7503:2022 de volgende belangrijke wijzigingen doorgevoerd:

  • Interoperabiliteit is verder uitgewerkt op basis van het vijf lagen interoperabiliteitsmodel.
  • Use cases ‘Proces van voorschrijven’ en ‘Proces van ter hand stellen’ zijn beschreven.
  • Deze use cases zijn gebaseerd op de desbetreffende onderdelen van de Nictiz Informatiestandaard Medicatieproces 9.1.
  • Informatieve eisen omtrent zorginformatiebouwsteen(zib)-compliance zijn toegevoegd om de kwaliteit te garanderen van de gegevens voor Medicatieproces 9.1 in (sub)systemen die niet direct zelf bij Nictiz gekwalificeerd worden.
  • Er is een verwijzing opgenomen naar een roadmap met afspraken voor het toepassen van geldige versies van de Informatiestandaard Medicatieproces.
  • Er is beschreven hoe de berichten van een elektronische handtekening kunnen worden voorzien.
  • Er wordt verwezen naar een aantal generieke bouwstenen, waarvoor nog normen worden ontwikkeld.
  • Een annex is toegevoegd met beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen voor informatiesystemen die conform NEN 7503 werken, om het certificeren op NEN 7503 te vergemakkelijken.
  • De tekst is met name in voorwoord en inleiding aangepast aan de beoogde rol in het kader van het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) en de aanwijzing in een aanstaande Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).
  • De indeling in hoofdstukken is gekozen, zodat deze ook kan worden toegepast bij volgende specifieke normen waarnaar vanuit de AMvB van Wegiz wordt verwezen.

De herziene NEN 7503 norm is hier, kosteloos, te downloaden.

Tags

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen