Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Pilot digitale aanlevering gegevens Wzd gestart

Vijf zorgaanbieders en drie softwareleveranciers zijn, in opdracht van Actiz, VGN en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), gestart met een pilot voor het digitaal aanleveren van gegevens met betrekking tot de Wet zorg en dwang (Wzd). De pilot loopt tot april 2021 en moet inzicht geven in de manier waarop de gegevensaanlevering het beste kan worden vormgegeven. Doel is om de administratieve lasten van de verplichte gegevensuitwisseling zo veel mogelijk te beperken.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Zorginstellingen die zogenoemde onvrijwillige zorg leveren hebben, conform artikel 17 van de Wet zorg en dwang, een halfjaarlijkse rapportageplicht aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Die gegevens stellen de IGJ in staat risico-gestuurd toezicht uit te voeren. De betreffende gegevens worden door de zorgaanbieder op cliënt niveau vastgelegd en in een vastgesteld, gestandaardiseerd, format aan het IGJ doorgegeven. Hierdoor kan de IGJ de gegevens van de verschillende zorginstellingen eenvoudig en op een eenduidige manier beoordelen. Digitale aanlevering van die gegevens moet het proces verder vereenvoudigen.

Pilot digitale aanlevering

Met de pilot die nu gestart is, wil de IGJ onderzoeken hoe met zo min mogelijk administratieve lasten aan de rapportageverplichting voldaan kan worden en wat de beste manier is waarop het proces kan worden vormgegeven. Eind februari 2021 zullen de deelnemers hun bevindingen aan de opdrachtgevers aanbieden. Die zullen vervolgens een advies uitbrengen over de beste manier van digitale aanlevering van gegevens. Daarin wordt ook beschreven welke noodzakelijke aanpassingen aan IT-systemen nodig zijn en hoeveel tijd de implementatie in beslag zal nemen.

Voor de pilot ten behoeven van de digitale aanlevering van gegevens zijn de volgende negen hoofd categorieën uit de Wzd en een subcategorie geselecteerd.

 • Toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede doorvoeren van medische controles of andere medische handelingen en overige therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychogeriatrische aandoening, verstandelijke handicap, een daarmee gepaard gaande psychische stoornis of een combinatie hiervan, dan wel vanwege die aandoening, handicap of stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening:
  – Vocht en voeding
  – Medicatie
  – Het verrichten van medische controles of andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking, dan wel vanwege die aandoening of beperking, ter behandeling van een somatische aandoening
 • Beperken van de bewegingsvrijheid;
 • Insluiten;
 • Uitoefenen van toezicht op betrokkene;
 • Onderzoek aan kleding of lichaam;
 • Onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen;
 • Controleren op de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen;
 • Aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder begrepen het gebruik van communicatiemiddelen;
 • Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek.

Aan de pilot, die aangestuurd wordt door een projectgroep en uitgevoerd wordt binnen de ouderen- en gehandicaptenzorg, doen de volgende zorginstellingen mee: Philadelphia, Cello, Zorgbalans, Zorggroep Meander en de Trans. De drie leveranciers die deelnemen zijn Fierit, Nedap en Lable Care.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen